SU/FAU

SU
Barnehagen har et Samarbeidsutvalg som består av 2 representanter fra foreldre/foresatte, 2 representanter fra de ansatte i barnehagen og 1 representant fra eier. Representantene til Samarbeidsutvalget velges for ett år av gangen. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv ved å velge en leder og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Ved avstemming i Samarbeidsutvalget, har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute– og innearealer m.m. Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, kommunale vedtak, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

Styrer kan være eiers representant i Samarbeidsutvalget med samme rettigheter som valgte medlemmer. Hvis ikke styrer deltar som eiers representant har styrer møte, tale- og forslagsrett i Samarbeidsutvalget.

FAU

FAU blir hva vi gjør det til! Hva vi engasjerer oss i avhenger av innspill fra foreldrene. Vi tenker det er viktig at FAU fremmer fellesinteressene til foreldre/foresatte. Og at vi som foreldre medvirker til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt barnehagemiljø. Vi er opptatt av et godt samarbeid mellom hjem og barnehage, fordi vi vet at dette har mye å si for kvaliteten i barnehagen og alles trivsel.

Eksempler på saker vi i FAU engasjerer oss i kan være: miljøet i barnehagen, innspill til årsplanen og andre pedagogiske aktiviteter, drøftingspartner for barnehagen i aktuelle spørsmål,  innspill til foreldremøter, barnehagens uteområde, informasjon foresatte/ barnehage og temamøter.

I tillegg til tett samarbeid med barnehagen er det FAU som står for diverse sosiale arrangementer. Vi arrangerer f.eks 17.mai-feiring med 17-mai-tog og julegrantenning. FAU har også arrangert førstehjelpskurs for foreldre og foresatte, mammakvelder, pappakvelder og filmkveld.

Dersom det er noe du ønsker å ta opp med oss så ta kontakt på mail: fauknive@gmail.com eller ta direkte med en av oss som er med i FAU. Informasjon om hvem som sitter i FAU henger på avdelingene og informasjon sendes ut i Spireportalen. Vil du engasjere deg? Supert! Ta kontakt!

FAU ønsker å informere om;

Bursdagsgaver i barnebursdager
FAU oppfordrer til makspris 100kr per gave i barnebursdager. Det er også mulig å gi brukte leker, gjenbruk er topp!

FAU ønsker også å informere om muligheten til at foreldrene til barnet kjøper en litt større bursdagsgave som skal være fra alle inviterte. Det kan da skrives på innbydelsen at foreldrene ønsker at f.eks 70 kr vippses til foreldrene, i stedet  for at man tar med gave. Det eneste gjestene da behøver å gjøre, er å skrive eller tegne et kort med en koselig hilsen til bursdagsbarnet, også overleveres den store gaven fra alle i bursdagen.

Gaver til personalet ved jul / sommer
FAU ønsker å videreføre ordningen med frivillig innsamling av pengegave til jul/sommer til personalet fordi de gjør en fantastisk innsats for barna våre. Pengene gis til styrer som bruker de på trivselstiltak for personalet i barnehagen. Avdelingene står fritt til å organisere egne gaver hvis det er ønske om dette i tillegg.

FAU sine vedtekter kan du lese her: FAU- vedtekter

FAU har også egne grupper på Facebook.

Personvern og cookies